Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXII/122/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 9 czerwca 2005 r.
określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.
Na podstawie art. 7 a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się doroczne Nagrody Wójta Gminy Miastkowo za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
2. Celem nagród jest uhonorowanie i wyróżnienie twórców, zespołów i animatorów kultury za wybitne i oryginalne osiągnięcia w zakresie twórczości kulturalnej mające istotne znaczenie dla promocji gminy, zachowania tradycji oraz upowszechniania kultury i sztuki.

§ 2.

1. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, przyznaje Wójt z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek instytucji kultury oraz związków lub stowarzyszeń kulturalnych.
2. Nagrody przyznawane są w formie nagrody pieniężnej, pucharów, dyplomów lub nagród rzeczowych do wysokości 2.000 zł.
3. Formę oraz wysokość poszczególnych nagród ustala Wójt.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-06-15 12:28
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-06-15 12:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 248