Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXII/124/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 9 czerwca 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo.
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141) uchwala się co nastepuje:

§ 1.

W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/113/05 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo wprowadza się nastepujące zmiany:

1) w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3.Wniosek, o udzielenie stypendium należy składać w Urzędzie Gminy w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegium – do 15 października danego roku szkolnego. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego określi Wójt Gminy w drodze zarządzenia”.

2) w § 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego określi Wójt Gminy w drodze zarządzenia”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-06-14 09:09
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-06-14 09:17
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 248