Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXII/125/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 9 czerwca 2005 r.
zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art.109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 209, poz. 2132, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 191.732 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 191.732 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 754.635 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 754.635 zł stanowi:
- nadwyżka z lat ubiegłych 754.635 zł.
5. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 7.827.935 zł.
6. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 8.582.570 zł.

§ 2.

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 231 B 79

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-06-13 10:15
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-06-13 10:26
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-06-13 10:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 238