Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIV/82/2012
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wyodrębnionych w budynku wielorodzinnym w Miastkowie przy ulicy Łomżyńskiej 18
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113; Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651; Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337) uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wyodrębnionych w budynku wielorodzinnym w Miastkowie przy ulicy Łomżyńskiej 18, stanowiących własność Gminy Miastkowo na rzecz ich najemców w wysokości niżej określonej:
1) 30 % dla lokalu nr 1 o powierzchni użytkowej - 64,78 m2;
2) 50 % dla lokalu nr 2 o powierzchni użytkowej - 54,35 m2.
2. Udzielona bonifikata obejmuje cenę lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w tym cenę udziału w prawie własności gruntu, na którym zlokalizowane są przedmiotowe lokale. Bonifikata udzielona od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 156,09 KB 54

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-09-04 11:35
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-09-04 11:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 201