Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIII/126/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 września 2005 r.
utworzenia Internetowego Rynku Rolno – Towarowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 10 ust. 3 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937) uchwala się co następuje:

§ 1.

1.W celu promocji Gminy Miastkowo, wspierania przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarczego na jej terenie tworzy się wraz z innymi gminami województwa podlaskiego oraz Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży spółkę prawa handlowego pod firmą:,,Internetowy Rynek Rolno – Towarowy Spółka z o. o. w Łomży”.
2. W spółce, o której mowa w ust.1 Gmina Miastkowo obejmuje dwa udziały o łącznej wartości 1.000 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-10-06 09:23
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-10-06 09:33
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 240