Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIII/127/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 września 2005 r.
zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art.109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 196.629 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 196.629 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.
4. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 8.026.348 zł.
5. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 8.780.983 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 102 KB 72

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-10-03 10:33
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-10-03 10:43
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-10-03 10:33
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 245