Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIV/129/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 8 listopada 2005 r.
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie przetargu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz.1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1668; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261,poz. 2603,Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie w formie przetargu nieruchomości z zasobu gminnego położonego w obrębie wsi Chojny – Naruszczki, o powierzchni 3500 m2 oznaczonej numerem ewidencyjnym 5.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-11-10 08:55
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-11-10 09:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 234