Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIV/130/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 8 listopada 2005 r.
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1668; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie w formie bezprzetargowej działki gruntu z zasobu gminnego, położonej w obrębie wsi Podosie oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 155/1 o powierzchni 777 m2.

§ 2.

Zbycie nieruchomosci o której mowa nastąpi na rzecz Pana Krzysztofa Ruszczyka s. Tadeusza zam. Podosie ul. Długa 12 za cenę brutto 3.471 zł (słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden). Zbywana nieruchomość jest niezbędnna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiacej własność w/w.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-11-16 08:54
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-11-16 09:07
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 225