Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XV/88/2012
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie zmian w podziale Gminy Miastkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Na podstawie art. 421 w związku z art. 419 § 2 - 4 oraz art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849) Rada Gminy na wniosek Wójta uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian w podziale gminy Miastkowo na okręgi wyborcze utworzone uchwałą Nr XIV/84/2012 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miastkowo na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2588) poprzez dodanie:
1) do granic okręgu Nr 5 ul. Cmentarnej i ul. Czartoryjskiej;
2) do granic okręgu Nr 6 ul. Sportowej;
3) do granic okręgu Nr 11 ul. Polowej;
4) do granic okręgu Nr 14 ul. Nowej i ul. Ogrodowej;
5) do granic okręgu Nr 15 ul. Granicznej i ul. Leśnej.
§ 2
Podział gminy po dokonaniu zmian na okręgi wyborcze ustaleniu ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Na ustalenia Rady Gminy w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
§ 4
Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
Uchwała i załączniki 187,6 KB 83

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-11-08 13:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-11-08 13:14
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 200