Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXV/132/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 12 grudnia 2005 r.
uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2006 rok
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Program współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2006 rok.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 36 KB 66

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-12-15 09:45
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-12-15 09:51
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-12-15 09:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 246