Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVI/90/2012
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Miastkowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 14 ust.1 i art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) |oraz art. 12 §, § 2, 3, 11, 12, 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, |poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849) na wniosek Wójta Gminy Miastkowo uchwala się,co następuje:
§ 1
Dokonuje się podziału Gminy Miastkowo na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemui Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.
§ 3
Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Miastkowo oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Miastkowo przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania.
§ 4
Na ustalenia Rady Gminy w sprawie obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 175,54 KB 90

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-11-27 13:47
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-11-27 13:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 228