Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVI/96/2012
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:
§ 1
Określa się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za:
1) odebranie 1 m3 niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w wysokości 140 zł;
2) usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości w wysokości 25 zł za 1 m3.
§ 2
1. Określa się górną stawkę opłaty za odebranie 1 m3 odpadów komunalnych w wysokości 80 zł za 1 m3, jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny.
2. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach co najmniej: odpadów papierowych, szkła, odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów metalowych oraz pozostałych odpadów.
§ 3
Opłaty za usługi, o których mowa § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 ustala się w wysokości proporcjonalnej do wielkości (pojemności) pojemnika, w którym zbierane są odpady bądź pojemności beczkowozu do odbioru nieczystości ciekłych.
§ 4
Do cen wskazanych w § 1 i § 2 ust. 1 dolicza się obowiązujący podatek VAT.
§ 5
Traci moc uchwała Nr XV/81/08 Rady Gminy Miastkowo z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 157,01 KB 89

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-11-27 13:49
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-11-27 13:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 290