Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVI/93/2012
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach |(Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:
§ 1
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomościbez wezwania, miesięcznie w terminie do 20 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
§ 2
Opłatę należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Miastkowo, bądź gotówką w kasie  Urzędu Gminy.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 150,42 KB 86

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-11-27 13:51
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-11-27 13:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 238