Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVI/94/2012
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach |(Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:
§ 1
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2
Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Miastkowo deklarację, o której mowa w § 1, w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 1001,06 KB 131

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-11-27 13:51
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-11-27 13:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 331