Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVI/91/2012
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach |(Dz. U. z 2012 r. poz. 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, uchwala się, co następuje:
§ 1
Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała Nr XXX/155/06 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 217,78 KB 139

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-11-27 13:52
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-11-27 13:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 301