Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVI/92/2012
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:
§ 1
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 2.
§ 2
1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 14 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbieranie i odbierane w sposób selektywny wynosi 8 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 151,62 KB 97

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-11-27 13:52
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-11-27 13:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 315