Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXV/137/05
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 12 grudnia 2005 r.
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875; z 2002 r. Nr 200, poz. 1680; z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419) art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) uchwala się co następuje:

§ 1.

Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załacznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załacznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr II/15/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 6.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ załączniki od 1 do 4 487 KB 71

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-12-19 09:04
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-12-19 09:16
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-12-19 09:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 213