Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVII/105/2012
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
Na podstawie art. 41 ust. 2  ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w  trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z  2008 r. Nr 227, poz. 1505; z  2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175; z  2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857; z  2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690) oraz art. 10 ust. 2  ustawy z  dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z  2012 r. poz. 124) uchwala się, co następuje:
§ 1
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 186,46 KB 78

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-01-07 12:59
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-01-07 12:59
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 222