Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVII/101/2012
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2013- 2016
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz. 1429 ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastkowo na lata 2013 - 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 -2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3
Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
Traci moc Uchwała Nr IX/53/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2012-2016 zmieniona Uchwałą Nr XI/67/2012 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 marca 2012 roku.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 377,87 KB 60

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-01-07 13:23
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-01-07 13:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 218