Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVII/102/2012
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz. 1429) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 16.751.212 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 14.593.182 zł;
2) majątkowe w wysokości 2.158.030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 16.773.708 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 13.634.108 zł;
2) majątkowe w wysokości 3.139.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 22.496 zł zostanie pokryty przychodem pochodzącym z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 500.000 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – 100.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości – 31.000zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 500.000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 477.504 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 7. Limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie - 22.496 zł i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie - 477.504 zł.
§ 8. Ustala się:
1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii a także na realizację zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 53.912 zł;
2) dochody w kwocie 800.000 zł i wydatki w kwocie 800.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;
3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 192.000 zł i wydatki w kwocie 192.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 10. Plan dochodów w kwocie 122.187 zł i wydatków w kwocie 122.187 zł dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości limitów określonych w § 7 niniejszej uchwały;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
5) przekazania kierownikom jednostek uprawnień do:
- dokonywania zmian w planie wydatków,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała z załącznikami 771,17 KB 135

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-01-07 13:36
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-01-07 13:36
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-01-07 13:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 366