Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXVII/141/06
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 stycznia 2006 r.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny wsi Korytki Leśne w gminie Miastkowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127, Nr 214, poz. 1868; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz w związku z wykonaniem uchwały Nr X/56/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo dla terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Korytki Leśne uchwala się co następuje:

ROZDZIAŁ I
USTALENIA OGÓLNE

§ 1.

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza się zgodność niniejszego planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo (Uchwała Nr 67/XI/99 Rady Gminy Miastkowo z dnia 9 grudnia 1999 r.), które stosownie do przepisu art. 9 tejże ustawy, sporządzone zostało w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.

§ 2.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania obejmujący tereny wsi Korytki Leśne w gminie Miastkowo.

2. Plan obejmuje (stanowiące integralną część niniejszej uchwały) obszary określone w załącznikach do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu i przedstawione na rysunkach niniejszego planu:

1) rysunek nr 1 w skali 1:5000 – grunty rolno-leśne z zakazem zabudowy;

2) rysunek nr 2 w skali 1:2000 – inwestycyjne obszary planistyczne.

§ 3.

1. Ilekroć w niniejszej uchwale powołuje się przepisy prawa bez podania ustawy, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) granicy zwartej zabudowy wsi – należy przez to rozumieć wyznaczoną szczegółowo w niniejszym planie granicę terenów, które w wyniku realizacji polityki przestrzennej gminy przewidziane są do koncentracji zabudowy;

2) obszarze planistycznym – należy przez to rozumieć część gminy, położonej w granicach określonych w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia planu, objętą ustaleniami niniejszej uchwały i rysunku stanowiącym załącznik nr 2;

3) zabudowie mieszkaniowej – należy przez to rozumieć zabudowę:

a) budynkiem jednorodzinnym, w rozumieniu przepisu art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz.2016 z późn. zm.), innymi budynkami mieszkalnymi spełniającymi parametry zabudowy określone w niniejszej uchwale, w przepisach o warunkach technicznych jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie,

b) budynkami w zabudowie zagrodowej, spełniającymi parametry zabudowy określone
w niniejszej uchwale, w przepisach o warunkach technicznych jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie oraz w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. Chociaż, stosownie do przepisu art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zmianami), działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów, nie zaliczona jest do działalności gospodarczej, to obiekty i stosowane w nich technologie, jako przedsięwzięcia, muszą spełniać warunki i standardy ustalone dla terenów zabudowy mieszkaniowej, po przeprowadzeniu, w miarę potrzeby, związanego z ochroną środowiska postępowania przewidzianego prawem.

4) działalności usługowej lub innej nieuciążliwej aktywności gospodarczej – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej, zarobkową działalność handlową i usługową oraz wytwórczą, budowlaną a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, która nie musi być poprzedzona sporządzeniem raportu jej wpływu na środowisko lub podlega przepisom art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) i sporządzenie raportu może być wymagane.

ROZDZIAŁ II
USTALENIA DOTYCZĄCE ZAKAZU ZABUDOWY NA GRUNTACH ROLNYCH, ORAZ DOTYCZACE TERENOW DO ZALESIENIA NA OBSZARZE WSI, PRZEDSTAWIONYM W ZAŁĄCZNIKU NR 1

§ 4.

1. Do obszarów planistycznych, przedstawionych w załączniku Nr 1 (skala 1:5000), odnoszą się:

1) tekstowe ustalenia dotyczące obszarów z zakazem zabudowy;

2) graficzne ustalenie linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania.

2. Na obszarach przedstawionych w załączniku nr 1 nie występują uwarunkowania, które powodują potrzebę ustalania innych niż wymienione w pkt. 2 warunków zagospodarowania terenów, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3.

3. Tekstowe ustalenia dotyczące obszarów przedstawionych w załączniku nr 1 stosownie do przepisu art. 15 ust. 2 obowiązują w następującym zakresie:

1) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

4. Rysunek planu przedstawiony w załączniku nr 1 obowiązuje w zakresie:

1) przeznaczenia terenów na różne funkcje;

2) przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania.

5. Na rysunku planu, przedstawionym w załączniku nr 1 zaznaczono informacyjnie:

1) granicę gminy;

2) granicę wsi;

3) obszar obowiazujących planów miejscowych;

4) przebieg linii energetycznych;

5) teren lasów.

§ 5.

1.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

2. Wyznaczono następujące obszary planistyczne z zakazem zabudowy w związku z:

1) występowaniem kompleksów rolniczej przestrzeni produkcyjnej oznaczone graficznie na rysunkach planu;

2) występowaniem obszarów do zalesienia, oznaczonych na rysunkach planu symbolem Z (wg planu urządzenia lasu) lub ZP (ze względu na preferencje wynikające z uwarunkowań fizjograficznych).

3. Na terenach kompleksów rolniczej przestrzeni produkcyjnej:

1) zakaz budowy nowej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej;

2) możliwość zalesień na terenach o trudnych uwarunkowaniach fizjograficznych (np. spadki pow. 15°) zmniejszającej się rentowności upraw rolnych, pod warunkiem zachowania ustaleń niniejszej uchwały oraz przepisów szczególnych w tym zakresie;

3) utrzymanie a także możliwość rozwoju istniejących na tych obszarach dróg, cieków wodnych, melioracji i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi inwestycyjnych obszarów planistycznych;

4) możliwość poszukiwania, na gruntach rolnych poza granicami zwartej zabudowy wsi, miejsca lokalizacji inwestycji, które nie mogą być lokalizowane w tych granicach, pod warunkiem uwzględniania wykluczeń lub ograniczeń zabudowy wynikających z uwarunkowań przestrzennych, określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz sporządzenia zmiany niniejszego planu miejscowego.

4. Na objętych niniejszym planem terenach do zalesienia:

1) zakaz nowej zabudowy mieszkaniowej z wyjątkiem zabudowy związanej z obsługą gospodarki leśnej, poza możliwością uzupełnienia zabudowy na istniejących siedliskach, z zachowaniem przepisów dotyczących odległości zabudowy od terenów zalesionych;

2) wzdłuż istniejących dróg należy pozostawić nie zalesione pasy terenów, na których możliwe będzie w przyszłości poszerzenie dróg do parametrów ustalonych w przepisach o drogach publicznych;

3) realizacja zalesienia musi następować zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie.

§ 6.

1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) zapewnienie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy wsi, poprzez:

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu i cieków wodnych oraz uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej (art. 72 ust. 1 pkt 4 wymienionej wyżej ustawy);

2) wykonywanie nowoprojektowanych ciągów komunikacyjnych, linii napowietrznych i kablowych, podziemnych rurociągów oraz innych obiektów liniowych, w sposób zapewniający ograniczenie ich oddziaływania na środowisko, w tym ochronę walorów krajobrazowych (art. 73 ust 2 wymienionej wyżej ustawy);

3) zapewnienie zachowania walorów krajobrazowych przez zachowanie starodrzewu, z wyjątkiem egzemplarzy zagrażających bezpieczeństwu oraz zadrzewień śródpolnych;

4) utrzymanie drożności stałych i czasowych cieków wodnych oraz kanałów melioracyjnych;

5) utrzymanie istniejących dojazdów do pól lub wytyczanie nowych, niezbędnych w przypadku zabudowy utrudniającej dotychczasowy dojazd do pól.

3. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm):

1) na przedmiotowym obszarze nie występują obiekty:

a) wpisane do rejestru zabytków,

b) wpisane do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.

2) wszystkie osoby, które prowadząc roboty ziemne odkryją przedmiot co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, są zobowiązane do przestrzegania przepisów ustawy a w szczególności dotyczących:

a) wstrzymania wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;

b) zabezpieczenia odkrytego przedmiotu i wstrzymaniu wszelkich robót mogących go uszkodzić lub zniszczyć;

c) niezwłocznego zawiadomienia o odkryciu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub Wójta Gminy Miastkowo.

4. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) - obowiązek zachowania i ochrony wszystkich okazów drzew, które mają charakter pomników przyrody.

ROZDZIAŁ III
USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE OBSZARÓW PRZEDSTAWIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2

§ 7.

1. Do każdego inwestycyjnego obszaru planistycznego przedstawionego w załączniku Nr 2 odnoszą się:

1) tekstowe ustalenia dotyczące wszystkich obszarów planistycznych;

2) tekstowe ustalenia odnoszące się do poszczególnych obszarów planistycznych;

3) graficzne ustalenia zawarte na rysunku planu.

2. Tekstowe ustalenia dotyczące wszystkich obszarów, przedstawionych w załączniku Nr 2, stosownie do przepisu art. 15 ust 2 ustawy, obowiązują w następującym zakresie:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

3) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym linie zabudowy obiektów wzdłuż dróg;

6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

3. Tekstowe ustalenia odnoszące się do poszczególnych obszarów planistycznych, przedstawionych w załączniku Nr 2, stosownie do przepisu art. 15 ust 2 ustawy, obowiązują w następującym zakresie:

1) przeznaczenie terenów pod różne funkcje lub różne sposoby zagospodarowania;

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

5) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

4. Na obszarach, objętych planem nie wyznaczono terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości. W związku z tym ustaleń dotyczących granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 oraz szczegółowych zasad i warunków scalenia i podziału nieruchomości objętych planem, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 8, nie formułuje się.

5. Ustalenia planu zawarte na rysunku planu, przedstawionym w załączniku Nr 2, obowiązują w zakresie:

1) przeznaczenia terenów na różne funkcje, oznaczone symbolami, przy czym funkcja podstawowa – oznaczona jest na rysunkach zmian planu jako pojedynczy symbol lub zbiór symboli funkcji rozdzielonych przecinkami; możliwe jest łączne lub oddzielne występowanie funkcji podstawowych;

2) przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania;

3) przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy.

6. Na rysunkach planu, przedstawionych w załączniku Nr 2, zaznaczono informacyjnie, w razie konieczności lub w przypadku występowania:

1) granicę opracowania;

2) obszar obowiązującego planu miejscowego;

3) przebieg linii energetycznych;

4) teren lasów.

ROZDZIAŁ IV
USTALENIA DOTYCZĄCE WSZYSTKICH OBSZARÓW PRZEDSTAWIONYCH W ZALĄCZNIKU NR 2

§ 8.

1.Zasady ochrony i ksztełtowania ładu przestrzennego:

1) utrzymanie we właściwym stanie technicznym i estetycznym wszystkich obiektów i terenów, na których są usytuowane;

2) poprawa formy architektonicznej obiektów dysharmonijnych z otoczeniem oraz stosowanie zieleni osłonowej wokół obiektów, których wyglądu estetycznego nie da się poprawić;

3) zakaz stosowania w budynkach mieszkalnych dachów jednospadowych i asymetrycznych oraz stosowania imitacji połaci dachowych i elementów z tworzyw sztucznych i blach na ścianach budynku;

4) przy podejmowaniu prac modernizacyjnych w istniejących budynkach, należy podnieść standard zagospodarowania działek, na których znajdują się te budynki, stosownie do ich przeznaczenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zabezpieczenie odpowiedniej ilości parkingów, przejść dla pieszych i urządzenie zieleni;

5) w przypadku kiedy, na terenach przeznaczonych do zabudowy występują obok siebie parcele gruntów rolnych nie posiadających parametrów działek budowlanych - a stosownie do przepisu art. 2, pkt. 12 ustawy, realizacja obiektów budowlanych jest dopuszczalna dopiero na działce, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego - ich zabudowa może nastąpić tylko wtedy, kiedy zostaną połączone do rozmiarów spełniających następujące parametry;

a) stosownie do przepisu art. 29, ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane minimalną działką, na której można zlokalizować budynek gospodarczy o pow.10 m2 jest działka o powierzchni 500 m2. Ustala się zatem, że działka budowlana pod budowę nowego, wolnostojącego budynku mieszkalnego nie powinna być mniejsza niż 800 m2,

b) mając na względzie możliwość budowy na działce domu jednorodzinnego o szerokości frontu 10 m i odległościach od granic sąsiednich działek po 4 m – minimalna szerokość działki powinna wynosić 18 m, lub w sposób uzgodniony z właścicielami działek sąsiednich zostaną jednocześnie użyte na poszerzenie tych sąsiednich działek.

6) obowiązek kształtowania przestrzeni w liniach rozgraniczających dróg, ze szczególnym zwróceniem uwagi na urządzenie chodnika dla pieszych i ścieżki dla rowerzystów;

7) zagospodarowanie zielenią niezabudowanych pasów terenów położonych pomiędzy liniami zabudowy oraz liniami rozgraniczającymi dróg publicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zieleń izolacyjną wzdłuż drogi;

8) kształtowanie linii ogrodzeń jako elementu zagospodarowania pasa drogowego i doprowadzenie do w miarę jednorodnego charakteru ogrodzeń z jednoczesnym zakazem stosowania, od strony ulic i dróg, prefabrykowanych ogrodzeń z elementów betonowych;

9) projektowanie ilości miejsc postojowych i parkingów z zachowaniem wskaźnika 3 miejsc postojowych na 100 m2 powierzchni usługowej lub handlowej ale nie mniej niż 4 miejsca. Ilość ta musi być dostosowana do rodzaju prowadzonej w obiektach działalności oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uzasadnienie potrzebnej ilości miejsc postojowych i parkingów musi być częścią projektu zagospodarowania terenu lub działki;

10) realizacja inwestycji celu publicznego na działkach z zasobów komunalnych lub działkach pozyskanych na ten cel do zasobów;

11) na zamknięciach ulic należy lokalizować osie budynków a nie granice podziałów między nieruchomościami.

§ 9.

1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) zapewnienie kompleksowego rozwiązywania problemów zabudowy wsi poprzez:

1) zakaz lokalizacji w granicach zwartej zabudowy wsi, inwestycji stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystapienia poważnych awarii (art. 73, ust. 3 i 4 w/w ustawy);

2) zaliczenie terenów oznaczonych symblolami: M,U-1; M,U-2; do terenów z dopuszczalnym poziomem hałasu jak dla terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz poz. 3 w tab. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841);

3) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu i cieków wodnych oraz uwzględnienie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej (art. 72 ust. 1 pkt w/w ustawy);

4) wykonywanie nowoprojektowanych ciągów komunikacyjnych, linii napowietrznych i kablowych, podziemnych rurociagów oraz innych obiektów liniowych, w sposób zapewniający ograniczenie ich oddziaływania na środowisko, w tym ochronę walorów krajobrazowych (art. 73 ust. 2 w/w ustawy);

5) zapewnienie zachowania walorów krajobrazowych przez zachowanie starodrzewu, z wyjątkiem egzemplarzy zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub obiektów;

6) utrzymanie drożności stałych i czasowych cieków wodnych oraz kanałów melioracyjnych przez odpowiednie zagospodarowanie działek lub zastosowanie przepustów;

7) utrzymanie istniejących dojazdów do pól lub wytyczanie nowych, niezbędnych w przypadku zabudowy utrudniającej dotychczasowy dojazd do pól;

8) gromadzenie odpadów komunalnych w miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych i zapewnienie wywożenia odpadów na wysypisko;

9) postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, w przypadku ich wystąpienia, musi być zgodne z ustawami o ochronie środowiska oraz o odpadach;

10) stosowanie ekologicznych nośników energii do ogrzewania pomieszczeń i procesów produkcyjnych.

3. Na podstawie przepisów art. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) przestrzeganie zasady, że ustalenia niniejszego planu kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości;

2) przestrzeganie zasady, że zabudowa i zagospodarowanie terenów nie może naruszać chronionego prawem interesu publicznego oraz interesu jednostek organizacyjnych a także interesu osób trzecich.

4. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w zakresie ogólnych zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) na przedmiotowym obszarze nie występują obiekty:

a) wpisane do rejestru zabytków;

b) wpisane do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.

2) wszystkie osoby prowadzące roboty budowlane lub ziemne, które odkryją przedmiot co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, są zobowiązane do przestrzegania przepisów ustawy a w szczególności dotyczących:

a) wstrzymania wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,

b) zabezpieczenia odkrytego przedmiotu i wstrzymaniu wszelkich robót mogących go uszkodzić lub zniszczyć,

c) niezwłocznego zawiadomienia o odkryciu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub Wójta Gminy Miastkowo.

§ 10.

1.Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

2. Za przestrzeń publiczną, wymagającą szczególnego projektowania i ustalania zasad jej utrzymania we właściwym stanie technicznym i estetycznym uważa się:

1) przestrzeń między liniami rozgraniczającymi dróg;

2) przestrzeń wydzieloną z powierzchni terenu przeznaczonego pod:

- obiekty realizowane jako cele publiczne do użytkowania publicznego,

- usługi komercyjne do użytkowania publicznego,

- obiekty sakralne,

- aktywność gospodarczą,

3. Przestrzeń publiczna, o której mowa w ust. 2, może znajdować się przed ogrodzeniem terenu przeznaczonego na obiekt, o którym mowa w pkt. 2), lub wewnątrz ogrodzenia.

4. Na części działki wydzielonej pod urządzenie przestrzeni publicznej zrealizowane być musi zagospodarowanie terenu odpowiednie do pełnionej przez obiekt funkcji a w szczególności:

1) przejścia dla pieszych;

2) oświetlenie;

3) zieleń urządzona;

4) obiekty małej architektury;

5) miejsca postojowe i parkingi.

§ 11.

1.Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej.

2. Komunikacja:

1) ustala się następujące, według oznaczeń naniesionych na rysunku planu, przeznaczenie terenów pod:

a) KD-1 – istniejącą drogę dojazdową,

2) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KD-1, obowiązują następujące ustalenia:

a) utrzymanie drogi w dotychczasowym przebiegu,

b) szerokość drogi utrzymuje się w dotychczasowych liniach rozgraniczających z możliwością jej poszerzeń w celu lokalizacji urządzeń związanych z jej funkcjonowaniem lub w związku z przebudową drogi, stosownie do rozwiązań przyjętych w projekcie drogi, z zachowaniem przepisów o gospodarce nieruchomościami,

c) w przypadku przebudowy drogi należy dążyć do:

- uzyskania parametrów drogi zgodnie z przepisami warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- projektowania i realizacji zatok postojowych i urządzeń do odwodnienia powierzchniowego.

3) ustala się następujące położenie linii zabudowy względem dróg: jeśli na rysunku planu nie oznaczono przebiegu linii zabudowy obiektów budowlanych względem drogi, nowe obiekty budowlane muszą być lokalizowane w odległościach minimum 5 m od linii rozgraniczających drogi dojazdowe.

3. Infrastruktura techniczna

1) zaopatrzenie w wodę:

a) z rozbudowywanej, w miarę potrzeb, komunalnej sieci wodociągowej. Do czasu wybudowania wodociągu komunalnego możliwość zaopatrzenia w wodę z lokalnych ujęć wody, ze studni głębinowych,

b) przy projektowaniu obiektów i zmiany sposobu zagospodarowania terenów należy, w projekcie zagospodarowania terenu lub działki, uwzględniać zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych, zgodnie z ustaleniami przepisów prawa w tym zakresie.

2) odprowadzanie ścieków:

a) do zbiorczego systemu kanalizacji komunalnej, lokalnych lub indywidualnych systemów oczyszczania ścieków posiadających atest w zakresie ochrony środowiska,

b) inne rozwiązania odprowadzania ścieków dopuszczalne w miarę powstających możliwości i rozwiązań technicznych, dostępnych w obrocie handlowym.

3) zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) będzie kontynuowane z istniejących lub uzupełnianych, w miarę potrzeb, sieci elektroenergetycznych,

b) ze stacji transformatorowych, których orientacyjną lokalizację oznaczono symbolem graficznym na rysunkach planu; w przypadku konieczności realizacji dodatkowych stacji transformatorowych, inwestor musi udostępnić teren do ich lokalizacji,

4) zasilanie w gaz przewodowy po zaistnieniu możliwości, zgodnie z planem rozwoju sieci sporządzonych przez gestora tej infrastruktury;

5) ogrzewanie:

a) z indywidualnych źródeł ciepła,

b) nowe obiekty należy wyposażać w instalacje cieplne wykorzystujące ekologiczne nośniki energii cieplnej lub instalacje posiadające atest spełniania standardów ochrony środowiska.

6) niezbędne modernizacje sieci infrastruktury technicznej dokonywane być mogą na terenach ich dotychczasowej lokalizacji z wyjątkiem przypadków, kiedy modernizacja sieci związana jest ze zmianą sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu, na którym, w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, przewidziano inny przebieg tych sieci;

7) nowe sieci infrastruktury technicznej należy lokalizować w liniach rozgraniczających ulic, poza jezdnią. Inny przebieg sieci – dopuszczalny, zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami branżowymi w tym zakresie, przyjętymi na etapie pozwolenia na budowę, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów szczególnych;

8) nowe obiekty związane z rozwojem infrastruktury technicznej powinny być lokalizowane na terenach komunalnych lub terenach pozyskiwanych do zasobów, zgodnie ze wskazaniami miejsca ich lokalizacji w opracowaniach branżowych dotyczących elementów tej infrastruktury;

9) w przypadku wąskich dojazdów do działek może wystąpić konieczność prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez teren sąsiadujących z tymi dojazdami działek;

10) przyłącza infrastruktury technicznej realizowane będą odpowiednio do potrzeb inwestorów, określanych we wniosku o pozwolenie na budowę;

11) parametry techniczne sieci infrastruktury technicznej, oraz szczegółowe ich rozmieszczenie, zostaną określone w opracowaniach branżowych, przygotowywanych do wniosku o pozwolenie na budowę tych sieci;

12) zasilanie obiektów budowlanych z sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami projektów zagospodarowania terenów lub działek budowlanych i uzyskiwanymi warunkami zaopatrzenia w poszczególne media, określanymi przez dostawcę w trybie wydawania pozwoleń na budowę.

§ 12.

1.Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

2. Do czasu zagospodarowania terenów na funkcje zgodne z ustaleniami niniejszego planu - grunty rolne pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu.

3. Tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, nie ustala się.

ROZDZIAŁ V
USTALENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW PRZEDSTAWIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2

§ 13.

1. Przeznaczenie terenów na różne funkcje lub różne zasady zagospodarowania.

2. Ustala się następujące, według oznaczeń naniesionych na rysunku planu, przeznaczenie terenów pod:

a) M,U-1 – zabudowę mieszkaniową, o której mowa w § 3 pkt 3, oraz lokalizację usług lub innej nieuciążliwej aktywności gospodarczej, o której mowa w § 3, pkt. 4 na terenach już zabudowanych lub częściowo zabudowanych,

b) M,U-2 – zabudowę mieszkaniową, o której mowa w § 3 pkt 3 oraz lokalizację usług lub innej nieuciążliwej aktywności gospodarczej, o której mowa w § 3 pkt 4, na terenach nie zabudowanych,

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

1) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1M,U-1; 3M,U-1; obowiązują następujące ustalenia:

a) zachowanie i modernizacja istniejącej zabudowy znajdującej się w odpowiednim stanie technicznym,

b) możliwość uzupełnienia lub wymiany zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z przeznaczeniem terenu, z zachowaniem warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie a także z zachowaniem warunków ustalonych poniżej,

c) gabaryty nowych obiektów muszą stanowić kontynuację istniejącej w sąsiedztwie zabudowy,

d) usługi lub inna nieuciążliwa aktywność gospodarcza, mogą być lokalizowane w lokalu budynku mieszkalnego lub w oddzielnym budynku wolnostojącym,

e) w przypadku realizacji na działce wolnostojącego obiektu usługowego należy doprowadzić do zagospodarowania działki według ustaleń zawartych w § 10,

f) realizowane jako wolnostojące budynki usług muszą posiadać charakter identyfikatorów przestrzeni, osiągany przez zastosowanie wyróżniającej się z otoczenia architektury obiektu lub rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji bądź jej kolorystyki, zharmonizowanych jednak z otoczeniem,

g) możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektów w ramach ustalonego przeznaczenia terenu,

h) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, plus użytkowe poddasze,

i) poziom podłogi parteru nie więcej niż 1 m od poziomu terenu,

j) w budynkach mieszkalnych dachy o nachyleniu połaci 30o do 45o,

k) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 35 % powierzchni działki,

l) działki o szerokości powyżej 40 m mogą podlegać podziałowi pod warunkiem:

- możliwości uzyskania szerokości nowych działek – min. 20 m,

- sprawdzenia możliwości spełnienia, na obydwu działkach warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 2M,U-2 obowiązują następujące ustalenia:

a) zabudowa działek obiektami budowlanymi, może być realizowana w zakresie ustalonego przeznaczenia terenu, z zachowaniem warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie a także z zachowaniem warunków ustalonych poniżej,

b) usługi lub inna nieuciążliwa aktywność gospodarcza, mogą być lokalizowane w lokalu budynku mieszkalnego lub w oddzielnym budynku wolnostojącym,

c) zabudowa działek budynkami, których elewacje frontowe są prostopadłe do granic podziału własności,

d) budynki związane z realizacją usług komercyjnych muszą posiadać charakter identyfikatorów przestrzeni, osiągany przez zastosowanie wyróżniającej się z otoczenia architektury obiektu lub rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji bądź kolorystyki, zharmonizowanych jednak z otoczeniem,

e) w przypadku realizacji na działce wolnostojacego obiektu usługowego należy doprowadzić do zagospodarowania działki według ustaleń zawartych w § 10,

f) w budynkach mieszkalnych dachy o nachyleniu połaci 30o do 45o,

g) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, plus użytkowe poddasze,

h) powierzchnia zabudowy obiektami budowlanymi nie więcej niż 30 % powierzchni działki,

i) minimum 60 % powierzchni działki należy pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną,

j) poziom podłogi parteru nie więcej niż 1 m od poziomu terenu,

k) duże działki mogą podlegać podziałowi pod warunkiem:

- zapewnienia obu działkom dostępu do drogi publicznej,

- możliwości uzyskania szerokości działki – minimum 25 m,

- sprawdzenia możliwości spełnienia, na obydwu działkach, warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

l) możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektów - w ramach ustalonego przeznaczenia terenu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) we wsi Korytki Leśne nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków;

2) we wsi Korytki nie występują obiekty wpisane do wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków;

3) we wsi Korytki Leśne nie wystepują obiekty dóbr kultury współczesnej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 10;

4) przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę należy każdorazowo sprawdzić stan środowiska kulturowego w aktualnych rejestrach, ewidencjach oraz AZP i przestrzegać przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568);

5) wszystkie osoby, które prowadząc roboty ziemne odkryją przedmiot co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, są zobowiązane do przestrzegania przepisów ustawy a w szczególności dotyczących:

- wstrzymania wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,

- zabezpieczenia odkrytego przedmiotu i wstrzymaniu wszelkich robót mogących go uszkodzić lub zniszczyć,

- niezwłocznego zawiadomienia o odkryciu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub Wójta Gminy Miastkowo.

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a) w granicach zwartej zabudowy obrębu Korytki Leśne nie występują uwarunkowania powodujace potrzebę ustalania ograniczeń i zakazów w użytkowaniu terenów.

6. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4:

1) ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 12, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolem M,U-2 – w wysokości 0%;

2) pozostałe tereny były już przeznaczone pod zabudowę w poprzednich edycjach planu miejscowego. W związku z tym, że uchwalenie niniejszego planu nie powoduje wzrostu ich wartości - stawki procentowej nie ustala się.

ROZDZIAŁ VI
USTALENIA KOŃCOWE

§ 14.

Załącznikami do niniejszej uchwały są rozstrzygnięcia w zakresie:

1) sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury oraz zasad ich finansowania
(zał. Nr 3);

2) uwag do wyłożonego projektu planu w trakcie dyskusji publicznej nie było, w związku z czym rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do planu nie podejmuje się.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ załączniki od 1 do 3 344,91 KB 93
file typ Rozstrzygnięcie nadzorcze WP 1,27 MB 90

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-02-02 11:42
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-02-02 11:48
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2006-02-02 11:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 254