Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVIII/110/2013
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 lutego 2013 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218; z 2010 r. Nr 3, poz. 13; z 2011 r. Nr 224, poz. 1342; z 2012 r. poz. 951) uchwala się, co następuje:
§ 1
Uchwala się pięcioletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała Nr XVII/106/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 188,47 KB 69

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-02-18 09:05
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-02-18 09:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 204