Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXVII/142/06
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 stycznia 2006 r.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny wsi Zaruzie z częścią administracyjną wsi Sosnowiec w gminie Miastkowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127, Nr 214, poz. 1868; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz w związku z wykonaniem uchwały Nr X/57/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo dla terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Zaruzie z częścią administracyjną wsi Sosnowiec uchwala się co następuje:

ROZDZIAŁ I
USTALENIA OGÓLNE

§ 1.

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza się zgodność niniejszego planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo (Uchwała Nr 67/XI/99 Rady Gminy Miastkowo z dnia 9 grudnia 1999 r), które stosowanie do przepisu art. 9 tejże ustawy, sporządzone zostało w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.

§ 2.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny wsi Zaruzie z częścią administracyjną wsi Sosnowiec w gminie Miastkowo.

2. Plan obejmuje stanowiące integralną część niniejszej uchwały obszary określonew załącznikach do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu i przedstawienie na rysunkach niniejszego planu:

1) rysunek nr 1 w skali 1:5000 – grunty rolno – leśne z zakazem zabudowy (zał. Nr 1);

2) rysunek nr 2 w skali 1:2000 – inwestycyjne obszary planistyczne ( zał. Nr 2).

§ 3.

1. Ilekroć w niniejszej uchwale powołuje się przepisy prawa bez podania ustawy, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) granicy zwartej zabudowy wsi – należy przez to rozumieć wyznaczoną szczegółowow niniejszym planie granicę terenów, które w wyniku realizacji polityki przestrzennej gminy przewidziane są do koncentracji zabudowy;

2) inwetycyjnym obszarze planistycznym – należy przez to rozumieć część gminy, położonej w granicach określonych w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia planu, objętą ustaleniami niniejszej uchwały i przedstawioną w załączniku nr 2;

3) zabudowie mieszkaniowej – należy przez to rozumieć zabudowę:

a) budynkiem jednorodzinnym, w rozumieniu przepisu art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), innym budynkiem mieszkalnym, spełniającymi parametry zabudowy określone w niniejszej uchwale, w przepisach o warunkach technicznych jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie,

b) budynkami w zabudowie zagrodowej, spełniającymi parametry zabudowy określone
w niniejszej uchwale, w przepisach o warunkach technicznych jakie powinny spełniać te budynki i ich usytuowanie oraz w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. Chociaż, stosownie do przepisu art.3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zmianami), działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów, nie zaliczona jest do działalności gospodarczej, to obiekty i stosowane w nich technologie, jako przedsięwzięcia, muszą spełniać warunki i standardy ustalone dla terenów zabudowy mieszkaniowej, po przeprowadzeniu, w miarę potrzeby, związanego z ochroną środowiska postępowania przewidzianego prawem,

4) działalności usługowej lub innej nieuciążliwej aktywności gospodarczej – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej, zarobkową działalność handlową i usługową oraz wytwórczą, budowlaną a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, która nie musi być poprzedzona sporządzeniem raportu jej wpływu na środowisko lub podlega przepisom art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) i sporządzenie raportu może być wymagane;

5) aktywności gospodarczej - należy przez to rozumieć aktywność, która podlega przepisom art. 51 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)i może być realizowana na przeznaczonych pod zabudowę związaną z taką działalnością terenach, po przeprowadzeniu postępowania przewidzianego prawem;

6) usługach publicznych – należy przez to rozumieć zabudowę związaną z realizacją celów publicznych, o których mowa w art. 6 pkt .6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) lub zabudowę związaną z usługami użyteczności publicznej;

7) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć realizację celów publicznych, o których mowa w art. 6 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r Nr 46, poz. 543 z późn .zm.).

ROZDZIAŁ II
USTALENIA DOTYCZĄCE ZAKAZU ZABUDOWY NA GRUNTACH ROLNYCH, TERENACH WYSTĘPOWANIA ZASOBÓW ZŁÓŻ POSPOLITYCH ORAZ DOTYCZACE TERENOW DO ZALESIENIA NA OBSZARZE WSI, PRZEDSTAWIONYM W ZAŁĄCZNIKU NR 1

§ 4.

1. Do przedmiotowych obszarów, przedstawionych w załączniku Nr 1 (skala 1:5000), odnoszą się:

1) tekstowe ustalenia dotyczące obszarów z zakazem zabudowy;

2) graficzne ustalenie linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

2. Na obszarach przedstawionych w załączniku nr 1 nie występują uwarunkowania, które powodują potrzebę ustalania innych niż wymienione w pkt. 2 warunków zagospodarowania terenów, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3.

3. Tekstowe ustalenia dotyczące obszarów przedstawionych w załączniku nr 1 stosownie do przepisu art. 15 ust. 2 obowiązują w następującym zakresie:

1) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,w tym zakaz zabudowy;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

4. Rysunek planu przedstawiony w załączniku nr 1 obowiązuje w zakresie:

1) przeznaczenia terenów na różne funkcje;

2) przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania.

5. Na rysunku planu, przedstawionym w załączniku nr 1 zaznaczono informacyjnie:

1) granicę wsi;

2) granicę obowiązujących planów miejscowych;

3) przebieg linii energetycznych;

4) teren lasów;

5) lokalizację zabytkowego cmentarza wojskowego z I wojny światowej;

6) lokalizację zabytków związanych z punktem oporu głównej linii oporu Zambrowskiego Rejonu Umocnionego Linii Mołotowa, 1940-1941;

7) stanowiska archeologiczne i ich numery.

§ 5.

1.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

2. Wyznaczono następujące obszary z zakazem zabudowy w związku z:

1) występowaniem komplesów rolniczej przestrzeni produkcyjnej oznaczone na rysunku planu symbolem RP;

2) występowaniem zasobów kopalin pospolitych, oznaczone na rysunku planu symbolem W;

3) występowaniem obszarów preferowanych do zalesienia, oznaczonych na rysunku planu symbolem Z (wg planu urządzenia lasu) lub ZP (ze względu na preferencje wynikającez uwarunkowań fizjograficznych).

3. Na objętych niniejszym planem terenach występowania kompleksów rolniczej przestrzeni produkcyjnej (RP):

1) zakaz budowy nowej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej;

2) możliwość zalesień na terenach o trudnych uwarunkowaniach fizjograficznych (np. spadki pow. 20°) zmniejszającej się rentowności upraw rolnych, pod warunkiem zachowania ustaleń niniejszej uchwały oraz przepisów szczególnych w tym zakresie;

3) utrzymanie a także możliwość rozwoju istniejących na tych obszarach dróg, cieków wodnych, melioracji i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi inwestycyjnych obszarów planistycznych;

4) możliwość poszukiwania, na gruntach rolnych lub poza granicami zwartej zabudowy wsi, miejsca lokalizacji inwestycji, które nie mogą być lokalizowane w tych granicach, pod warunkiem uwzględniania wykluczeń lub ograniczeń zabudowy wynikających z uwarunkowań przestrzennych, określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz sporządzenia zmiany niniejszego planu miejscowego.

4. Na terenach wystepowania zasobów kopalin pospolitych:

1) zakaz jakiejkolwiek zabudowy z wyjątkiem zabudowy i zagospodarowania przewidzianego w koncesjach na wydobywanie tych zasobów;

2) zakaz zalesień przed okresem gospodarczego wykorzystania złóż;

3) postępowanie w zakresie poszukiwania zasobów, określania ich wielkości i sposobów pozyskiwania musi być zgodne z przepisami szczególnymi w tym zakresie (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.);

4) przy prowadzeniu prac ziemnych należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony zabytków archeologicznych, zawarte w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568);

5) obowiązek postępowania zgodnie z warunkami koncesji na wydobycie kopalin, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

6) czasowo użytkowane grunty na pobór kopalin z powierzchni mniejszej niż 2 ha i w ilości mniejszej niż 20 000 m3 rocznie, należy sukcesywnie poddawać rekultywacji w celu doprowadzenia do pierwotnego użytkowania tych gruntów lub ich zalesienia;

7) po zakończeniu wydobycia kopalin z obszarów większych niż wymienione w pkt. 6, użytkownik górniczy musi przeprowadzić rekultywację terenów poeksploatacyjnych, z uwzględnieniem możliwości ich zagospodarowania do celów rekreacyjno– wypoczynkowych.

5. Na terenach występowania terenów do zalesienia:

1) zakaz nowej zabudowy mieszkaniowej z wyjątkiem zabudowy związanej z obsługą gospodarki leśnej, poza możliwością uzupełnienia zabudowy na istniejących siedliskach, z zachowaniem przepisów dotyczących odległości zabudowy od terenów zalesionych;

2) wzdłuż istniejących dróg należy pozostawić nie zalesione pasy terenów, na których możliwe będzie w przyszłości poszerzenie dróg do parametrów ustalonych w przepisach o drogach publicznych;

3) realizacja zalesienia musi następować zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie.

§ 6.

1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.):

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu i cieków wodnych oraz uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej (art. 72 ust.1 pkt 4 wymienionej wyżej ustawy);

2) wykonywanie nowoprojektowanych ciągów komunikacyjnych, linii napowietrznych i kablowych, podziemnych rurociągów oraz innych obiektów liniowych, w sposób zapewniający ograniczenie ich oddziaływania na środowisko, w tym ochronę walorów krajobrazowych (art. 73 ust 2 wymienionej wyżej ustawy);

3) zapewnienie zachowania walorów krajobrazowych przez zachowanie zadrzewień śródpolnych i starodrzewu, z wyjątkiem egzemplarzy zagrażających bezpieczeństwu;

4) utrzymanie drożności stałych i czasowych rowów i cieków wodnych oraz kanałów melioracyjnych;

5) utrzymanie istniejących dojazdów do pól lub wytyczanie nowych, niezbędnychw przypadku zabudowy utrudniającej dotychczasowy dojazd do pól;

6) tereny położone w dolinach rzek i większych cieków wodnych pozostają w użytkowaniu rolniczym z zakazem zabudowy mieszkaniowej;

7) na terenach o spadkach większych niż 20o zakaz zmian ukształtowania terenu i usuwania roślinności ze względu na, wynikające z uwarunkowań fizjograficznych, niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych.

3. Na podstawie przepisów art. 27 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.)zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.

4. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.):

1) na terenie wsi Zaruzie z częścią administracyjną wsi Sosnowiec, występują położone poza inwestycyjnymi obszarami planistycznymi, przeznaczonymi pod zabudowę:

a) wpisane do rejestru zabytków miejsce po cmentarzu żołnierzy niemieckich z II wojny światowej – nr rej.A 420.Teren cmentarza musi pozostać terenem nie przeznaczanym na inne cele,

b) stanowiska archeologiczne Nr 8 i 19,

c) następujące obiekty związane z punktem oporu głównej linii oporu Zambrowskiego Rejonu Umocnionego Linii Mołotowa, 1940 - 1941:

- schron obserwacyjno - dowódczy (nr 4),

- dwa schrony bojowe dla dwóch armat przeciwpancernych do ognia bocznego (nr 3i 6),

- schron bojowy dla trzech armat przeciwpancernych do ognia czołowego (nr 1),

- schron bojowy dla trzech armat przeciwpancernych do ognia bocznego (nr 1),

- schron bojowy dla jednej armaty do ognia bocznego (nr 7 i 5),

- schron do ognia bocznego dla broni maszynowej (nr 8),

- schron bojowy dla dwóch armat i jednego CKM do ognia bocznego (nr 9),

- pozostałości schronu (nr 2),

2) tereny występowania stanowisk archeologicznych, obejmuje się ochroną konserwatorską; przedmiotem ochrony są mogące znajdować się tam zabytki archeologiczne,

3) wszystkie osoby prowadzące roboty ziemne, które odkryją przedmiot co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, są zobowiązane do przestrzegania przepisów ustawy a w szczególności dotyczących:

a) wstrzymania wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,

b) zabezpieczenia odkrytego przedmiotu i wstrzymaniu wszelkich robót mogących go uszkodzić lub zniszczyć,

c) niezwłocznego zawiadomienia o odkryciu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub Wójta Gminy Miastkowo.

ROZDZIAŁ III
USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE OBSZARÓW PRZEDSTAWIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2

§ 7.

1. Do każdego obszaru przedstawionego w załączniku Nr 2 odnoszą się:

1) tekstowe ustalenia dotyczące wszystkich obszarów;
2) tekstowe ustalenia odnoszące się do poszczególnych obszarów;

3) graficzne ustalenia zawarte na rysunku planu.

2. Tekstowe ustalenia dotyczące wszystkich obszarów, przedstawionych w załączniku Nr 2, stosownie do przepisu art. 15 ust 2, obowiązują w następującym zakresie:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

3) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów, w tym terenów górniczych,a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,w tym linie zabudowy obiektów wzdłuż dróg;

6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

3. Tekstowe ustalenia odnoszące się do poszczególnych obszarów planistycznych, przedstawionych w załączniku Nr 2, stosownie do przepisu art. 15 ust 2, obowiązują w następującym zakresie:

1) przeznaczenie terenów pod różne funkcje lub różne sposoby zagospodarowania;

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

5) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

4. Na obszarach, objętych planem nie wyznaczono terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości. W związku z tym ustaleń dotyczących granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 oraz szczegółowych zasad i warunków scalenia i podziału nieruchomości objętych planem, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 8, nie formułuje się.

5. Ustalenia planu zawarte na rysunku planu, przedstawionym w załączniku Nr 2, obowiązują w zakresie:

1) przeznaczenia terenów na różne funkcje, oznaczone symbolami, przy czym funkcja podstawowa – oznaczona jest na rysunkach zmian planu jako pojedynczy symbol lub zbiór symboli funkcji rozdzielonych przecinkami; możliwe jest łączne lub oddzielne występowanie funkcji podstawowych;

2) przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania;

3) przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy.

6. Na rysunkach planu, przedstawionych w załączniku Nr 2, zaznaczono informacyjnie:

1) przebieg granic zwartej zabudowy wsi;

2) granice między sołectwami;

3) przebieg linii energetycznych;

4) teren lasów;

5) stanowiska archeologiczne.

ROZDZIAŁ IV
USTALENIA DOTYCZĄCE WSZYSTKICH OBSZARÓW PRZEDSTAWIONYCH W ZALĄCZNIKU NR 2

§ 8.

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

2. Zasady ochrony ładu przestrzennego:

1) utrzymanie istniejących obiektów we właściwym stanie technicznym;

2) utrzymanie we właściwym stanie estetycznym wszystkich obiektów i obszarów zabudowanych tymi obiektami.

3. Zasady kształtowania ładu przestrzennego:

1) poprawa formy architektonicznej obiektów dysharmonijnych z otoczeniem oraz stosowanie zieleni osłonowej wokół obiektów, których wyglądu estetycznego nie da się poprawić;

2) zakaz stosowania w budynkach mieszkalnych dachów jednospadowych i asymetrycznych oraz stosowania imitacji połaci dachowych na ścianach budynku;

3) przy podejmowaniu prac modernizacyjnych lub konserwatorskich w istniejących budynkach, należy podnieść standard zagospodarowania działek, na których znajdują się te budynki, stosownie do ich przeznaczenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi
na zabezpieczenie odpowiedniej ilości parkingów, przejść dla pieszych i urządzenie zieleni;

4) w przypadku kiedy, na terenach przeznaczonych do zabudowy występują, obok siebie, parcele gruntów rolnych nie posiadających parametrów działek budowlanych - a stosownie do przepisu art. 2 pkt 12 ustawy, realizacja obiektów budowlanych jest dopuszczalna na działce, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi wynikającez odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego – ich zabudowa może nastąpić tylko wtedy, kiedy zostaną połączone do rozmiarów spełniających następujące parametry:

a) stosownie do przepisu art. 29, ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane minimalną działką, na której można zlokalizować budynek gospodarczy o pow. 10 m2 jest działka o powierzchni 500 m2. Ustala się zatem, że działka budowlana pod budowę nowego, wolnostojącego budynku mieszkalnego nie powinna być mniejsza niż 800 m2,

b) mając na względzie możliwość budowy na działce domu jednorodzinnego o szerokości frontu 10 m i odległościach od granic sąsiednich działek po 4 m- minimalna szerokość działki powinna wynosić 18 m, lub w sposób uzgodniony z właścicielami działek sąsiednich zostaną jednocześnie użyte na poszerzenie tych sąsiednich działek,

5) obowiązek kształtowania przestrzeni w liniach rozgraniczających dróg, ze szczególnym zwróceniem uwagi na urządzenie chodnika dla pieszych i ścieżki dla rowerzystów;

6) zagospodarowanie zielenią niezabudowanych pasów terenu położonych pomiędzy liniami zabudowy oraz liniami rozgraniczającymi dróg publicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zieleń izolacyjną wzdłuż drogi;

7) kształtowanie linii ogrodzeń jako elementu zagospodarowania pasa drogowego
i doprowadzenie do w miarę jednorodnego charakteru ogrodzeń z jednoznacznym zakazem stosowania, od strony ulic i dróg, prefabrykowanych ogrodzeń z elementów betonowych;

8) projektowanie ilości miejsc postojowych i parkingów z zachowaniem wskaźnika 3 miejsc postojowych na 100 m2 powierzchni usługowo lub handlowej ale nie mniej niż 4 miejsca. Ilość ta musi być dostosowana do rodzaju prowadzonej w obiektach działalności oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uzasadnienie potrzebnej ilości miejsc postojowych i parkingów musi być częścią projektu zagospodarowania terenu lub działki;

9) realizacja inwestycji celu publicznego na działkach z zasobów komunalnych lub działkach pozyskiwanych na ten cel do zasobów;

10) zagospodarowanie terenów, na których zlokalizowano obiekty użyteczności publicznej lub inwestycje celów publicznych, w sposób podkreślający charakter tych obiektów i umożliwiający, stosownie do funkcji, korzystanie z terenów położonych w ich sąsiedztwie;

11) budynki użyteczności publicznej muszą posiadać charakter identyfikatorów przestrzeni, osiągany przez zastosowanie wyróżniającej się z otoczenia architektury obiektu lub rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji bądź jej kolorystyki, zharmonizowanych jednak z otoczeniem;

12) na zamknięciach ulic należy lokalizować osie budynków a nie granice podziałów między nieruchomościami.

§ 9.

1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, na podstawie odrębnych przepisów. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) zapewnianie kompleksowego rozwiązywania problemów zabudowy wsi poprzez:

1) zakaz lokalizacji w granicach zwartej zabudowy wsi, inwestycji stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii (art. 73, ust. 3 i 4 w/w ustawy);

2) zaliczenie terenów występujących w granicach zwartej zabudowy wsi do terenów z dopuszczalnym poziomem hałasu jak dla terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz poz. 3, w tab. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841);

3) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu i cieków wodnych oraz uwzględnienie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej (art. 72 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy);

4) wykonywanie nowoprojektowanych ciągów komunikacyjnych, linii napowietrznych i kablowych, podziemnych rurociagów oraz innych obiektów liniowych, w sposób zapewniający ograniczenie ich oddziaływania na środowisko, w tym ochronę walorów krajobrazowych ( art. 73 ust. 2 w/w ustawy);

5) zapewnienie zachowania walorów krajobrazowych przez zachowanie starodrzewu, z wyjątkiem egzemplarzy zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub obiektów;

6) utrzymanie drożności stałych i czasowych cieków wodnych oraz kanałów melioracyjnych poprzez odpowiednie zagospodarowanie działek lub zastosowanie przepustów;

7) utrzymanie istniejących dojazdów do pól lub wytyczanie nowych, niezbędnych w przypadku zabudowy utrudniającej dotychczasowy dojazd do pól;

8) gromadzenie odpadów komunalnych w miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych i zapewnienie wywożenia odpadów na wysypisko;

9) postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, w przypadku ich wystąpienia, musi być zgodne z ustawami o ochronie środowiska oraz o odpadach;

10) stosowanie ekologicznych nośników energii do ogrzewania pomieszczeń i procesów produkcyjnych;

11) możliwość poszukiwania, na gruntach rolnych poza granicami zwartej zabudowy wsi, miejsca lokalizacji inwestycji, które nie mogą być lokalizowane w tych granicach, pod warunkiem uwzględniania wykluczeń lub ograniczeń zabudowy wynikających z uwarunkowań przestrzennych, określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz sporządzenia zmiany niniejszego planu miejscowego.

2. Na podstawie przepisów art. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) przestrzeganie zasady, że ustalenia niniejszego planu kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości;

2) przestrzeganie zasady, że zabudowa i zagospodarowanie terenów nie może naruszać chronionego prawem interesu publicznego oraz interesu jednostek organizacyjnych a także interesu osób trzecich.

3. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w zakresie ogólnych zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) obiekty umieszczone w gminnej ewidencji zabytków zaznaczono na rysunku planu nr 2 a ustalenia dotyczące tych obiektów zamieszczono w ust 3, rozdziału V niniejszej uchwały (art. 19 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami);

2) przy każdorazowym wydawaniu pozwolenia na budowę należy dodatkowo zweryfikować dane dotyczące zabytków umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków i postępować zgodnie z przepisami rozdziału 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3) wszystkie osoby, które prowadząc roboty budowlane lub ziemne, które odkryją przedmiot co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, są zobowiązane do przestrzegania przepisów ustawy a w szczególności dotyczących:

a) wstrzymania wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,

b) zabezpieczenia odkrytego przedmiotu i wstrzymaniu wszelkich robót mogących go uszkodzić lub zniszczyć,

c) niezwłocznego zawiadomienia o odkryciu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub Wójta Gminy Miastkowo.

§ 10.

1.Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

2. Za przestrzeń publiczną, wymagającą szczególnego projektowania i ustalania zasad jej utrzymania we właściwym stanie technicznym i estetycznym uważa się:

1) przestrzeń między liniami rozgraniczającymi dróg;

2) przestrzeń wydzieloną z powierzchni terenu przeznaczonego pod:

- obiekty realizowane jako cele publiczne do użytkowania publicznego,

- usługi komercyjne do użytkowania publicznego,

- obiekty sakralne,

- aktywność gospodarczą,

3) tereny rekreacyjno - wypoczynkowe.

3. Przestrzeń publiczna, o której mowa w ust.2, może znajdować się przed ogrodzeniem terenu przeznaczonego na obiekt, o którym mowa w pkt. 2), lub wewnątrz ogrodzenia.

4. Na części działki wydzielonej pod urządzenie przestrzeni publicznej zrealizowane być musi zagospodarowanie terenu odpowiednie do pełnionej przez obiekt funkcjia w szczególności:

1) przejścia dla pieszych;

2) oświetlenie;

3) zieleń urządzona;

4) obiekty małej architektury;

5) miejsca postojowe i parkingi.

§ 11.

1.Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

2. Na inwestycyjnym obszarze planistycznym, objętym niniejszym planem, nie występuje niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi. Ponadto tereny położone w dolinach rzek i większych cieków wodnych pozostają w użytkowaniu rolniczym z zakazem zabudowy mieszkaniowej.

3. We wsi Zaruzie, występują tereny wydobycia kopalin. Sposób zabezpieczenia wyrobisk jak i terenów górniczych ustala się w koncesjach na wydobycie tych kopalin.

4. Na terenach objetych planem, nie występuje wynikające z uwarunkowań fizjograficznych niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych.

§ 12.

1.Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej.

2. Komunikacja.

1) ustala się następujące, według oznaczeń naniesionych na rysunku planu, przeznaczenie terenów pod:

a) KG-1 – istniejącą krajową drogę główną – docelowo główną ruchu przyśpieszonego,

b) KL-1 – istniejącą powiatową drogę lokalną,

c) KL-2 – istniejącą drogę lokalną,

d) KD-1 – istniejącą drogę dojazdową,

e) KD-2 – istniejącą, poszerzoną drogę dojazdową,

f) KW-1 – istniejącą drogę wewnętrzną,

2) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KG-1, obowiązują następujące ustalenia:

a) utrzymanie drogi w dotychczasowym przebiegu,

b) realizacja narożnych ścięć linii rozgraniczających – 10 x 10 m, zapewniających pole widoczności, na skrzyżowaniach drogi głównej z drogami niższych klas;

c) przy wymianie starych lub budowie nowych ogrodzeń należy realizować narożne ścięcia ich linii, stosownie do ścięć linii rozgraniczających drogi,

d) szerokość drogi utrzymuje się w dotychczasowych liniach rozgraniczających, dopuszczając możliwość poszerzeń w celu lokalizacji zatok autobusowych, urządzeń odwodnienia powierzchniowego oraz skrzyżowań a także innych elementów wchodzących w zakres przebudowy drogi, stosownie do rozwiązań przyjętych w projekcie przebudowy drogi, z zachowaniem przepisów o gospodarce nieruchomościami,

e) w przypadku przebudowy drogi należy dążyć do:

- uzyskania parametrów drogi zgodnie z przepisami warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- realizacji dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2 m,

- realizacji chodnika dla pieszych w obrębie obszarów zwartej zabudowy wsi,

3) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KL-1, obowiązują następujące ustalenia:

a) utrzymanie drogi w dotychczasowym przebiegu,

b) szerokość drogi utrzymuje się w dotychczasowych liniach rozgraniczających, z możliwością jej poszerzeń w celu lokalizacji zatok autobusowych, urządzeń odwodnienia powierzchniowego oraz skrzyżowań lub przebudowy drogi, stosownie do rozwiązań przyjętych w projekcie drogi, z zachowaniem przepisów o gospodarce nieruchomościami,

c) realizacja narożnych ścięć linii rozgraniczających – 5 x 5 m, zapewniających pole widoczności na skrzyżowaniach dróg lokalnych z drogami niższych klas,

d) przy wymianie starych lub budowie nowych ogrodzeń działek leżących przy skrzyżowaniach należy realizować narożne ścięcia ich linii, stosownie do ścięć linii rozgraniczających drogi,

e) w przypadku przebudowy drogi, należy dążyć do:

- uzyskania parametrów drogi zgodnie z przepisami warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- realizacji chodnika dla pieszych i ścieżki dla rowerzystów,

- realizacji zatok postojowych i urządzeń do odwodnienia powierzchniowego.

4) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KL-2, obowiązują następujące ustalenia:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 12 m,

b) linie rozgraniczające dróg muszą być wyniesione na grunty, przed przystąpieniem do zabudowy terenów do nich przyległych,

5) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KD-1 obowiązują następujące ustalenia:

a) utrzymanie drogi w dotychczasowym przebiegu,

b) szerokość drogi, utrzymuje się w dotychczasowych liniach rozgraniczających, z możliwością jej poszerzeń w celu lokalizacji urządzeń związanych z jej funkcjonowaniem lub w związku z przebudową drogi stosownie do rozwiązań przyjętych w projekcie drogi, z zachowaniem przepisów o gospodarce nieruchomościami,

c) realizacji narożnych ścięć linii rozgraniczających – 5 x 5 m, zapewniających pole widoczności, na skrzyżowaniach dróg lokalnych z drogami niższych klas,

d) przy wymianie starych lub budowie nowych ogrodzeń działek leżących przy skrzyżowaniach należy realizować narożne ścięcia ich linii, stosownie do ścięć linii rozgraniczających drogi,

e) w przypadku przebudowy drogi, należy dążyć do:

- uzyskania parametrów drogi zgodnie z przepisami warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- projektowania i realizacji zatok postojowych i urządzeń do odwodnienia powierzchniowego.

6) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KD-2 obowiązują następujące ustalenia:
a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 10,00 m,

b) linie rozgraniczające dróg muszą być wyniesione na grunty, przed przystąpieniem do zabudowy terenów do nich przyległych,

c) obowiązek realizacji narożnych ścięć linii rozgraniczających – 5 x 5 m, zapewniających pole widoczności, na skrzyżowaniach dróg lokalnych z drogami niższych klas,

7) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KW-1 obowiązują następujące ustalenia:

a) drogi wewnętrzne nie są drogami publicznymi, jednak ich wyznaczenie warunkuje dostęp do dróg publicznych, z działek przeznaczonych do zabudowy,

b) drogi wewnętrzne, o szerokości 8,0 m w liniach rozgraniczających realizowane być muszą w celu urządzenia ciagu pieszo jezdnego z pasem terenu niezbędnym do przeprowadzenia infrastruktury technicznej,

c) istniejące drogi wewnętrzne oznaczono symbolem KW-1 a projektowane KW-2,

d) w przypadku braku możliwości poszerzenia istniejącej drogi wewnętrznej do 8 m w liniach rozgraniczających może występować konieczność przeprowadzenia sieci uzbrojenia technicznego po działkach przyległych do tej drogi,

8) wzdłuż dróg ustala się następujące linie zabudowy:

a) nieprzekraczalne frontowe linie zabudowy, przez które rozumie się linie minimalnej odległości elewacji frontowych lub najbardziej wysunietych narożników budynków, przy czym elewacja frontowa budynku musi być prostopadła do jednej z granic podziału z przyległymi działkami budowlanymi,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy budynków mieszkalnych, które wraz z liniami, o których mowa w pkt. a, wyznaczają pasy terenu, na których mogą być sytuowane budynki mieszkalne.Rozwiązanie to pozwala, w szczególności na terenach wystepowania zabudowy zagrodowej, na racjonalne i nie naruszające interesów osób trzecich zagospodarowanie terenów obiektami mieszkalnymi i gospodarskimi a także racjonalne wygospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej.

9) ustala się następujące położenie linii zabudowy względem dróg, jeśli na rysunku planu nie oznaczono przebiegu linii zabudowy obiektów budowlanych względem drogi, nowe obiekty budowlane muszą być lokalizowane w następujących odległościach od linii rozgraniczających dróg:

a) od drogi głównej – minimum 25 m,

b) od drogi lokalnej – minimum 6 m,

c) od drogi dojazdowej – minimum 5 m,

d) od drogi wewnętrznej – minimum 4 m.

3. Infrastruktura techniaczna:

1) zaopatrzenie w wodę:

a) w miejscowościach o zwartej zabudowie – z rozbudowywanej, w miarę potrzeb, komunalnej sieci wodociągowej. Do czasu wybudowania wodociągu komunalnego możliwość zaopatrzenia w wodę z lokalnych ujęć wody, ze studni głębinowych,

b) w zbudowie kolonijnej – z indywidualnych ujęć wody, z wyjątkiem tych kolonii, które leżą na szlaku sieci wodociagowej,

c) przy projektowaniu obiektów i zmiany sposobu zagospodarowania terenów należy, w projekcie zagospodarowania terenu lub działki, uwzględniać zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych, zgodnie z ustaleniami przepisów prawa w tym zakresie,

2) odprowadzanie ścieków:

a) do zbiorczego systemu kanalizacji komunalnej, lokalnych lub indywidualnych systemów oczyszczania ścieków posiadających atest w zakresie ochrony środowiska,

b) inne rozwiązania odprowadzania ścieków dopuszczalne w miarę powstających możliwości i rozwiązań technicznych, dostępnych w obrocie handlowym,

3) zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) będzie kontynuowane z istniejących lub uzupełnianych, w miarę potrzeb, sieci elektroenergetycznych,

b) ze stacji transformatorowych, których orientacyjną lokalizację oznaczono symbolem graficznym na rysunkach planu; w przypadku konieczności realizacji dodatkowych stacji transformatorowych, inwestor musi udostępnić teren do ich lokalizacji,

c) wzdłuż linii wysokiego napięcia mogą być ustalone obszary ograniczonego użytkowania, stosownie do przepisów szczególnych w tym zakresie,

4) zasilanie w gaz:

a) ludność wykorzystuje możliwości zaopatrzenia w gaz bezprzewodowy,

b) zaopatrzenie w gaz przewodowy po zaistnieniu możliwości, zgodnie z planem rozwoju sieci sporządzanych przez gestora tej infrastruktury,

5) ogrzewanie:

a) z indywidualnych źródeł ciepła,

b) nowe obiekty należy wyposażać w instalacje cieplne wykorzystujące ekologiczne nośniki energii cieplnej lub instalacje posiadające atest spełniania standardów ochrony środowiska,

6) niezbędne modernizacje sieci infrastruktury technicznej dokonywane być mogą na terenach ich dotychczasowej lokalizacji z wyjątkiem przypadków, kiedy modernizacja sieci związana jest ze zmianą sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu, na którym, w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, przewidziano inny przebieg tych sieci.

7) nowe sieci infrastruktury technicznej należy lokalizować w liniach rozgraniczających ulic (za wyjątkiem drogi krajowej) poza jezdnią. Inny przebieg sieci – dopuszczalny, zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami branżowymi w tym zakresie, przyjętymi na etapie pozwolenia na budowę, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów szczególnych,

8) nowe obiekty związane z rozwojem infrastruktury technicznej powinny być lokalizowane na terenach komunalnych lub terenach pozyskiwanych do zasobów, zgodnie ze wskazaniami miejsca ich lokalizacji w opracowaniach branżowych dotyczących elementów tej infrastruktury,

9) w przypadku wąskich dojazdów do działek może wystąpić konieczność prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez teren sąsiadujących z tymi dojazdami działek,

10) przyłącza infrastruktury technicznej realizowane będą odpowiednio do potrzeb inwestorów, określanych we wniosku o pozwolenie na budowę,

11) parametry techniczne sieci infrastruktury technicznej, oraz szczegółowe ich rozmieszczenie, zostaną określone w opracowaniach branżowych, przygotowywanych do wniosku o pozwolenie na budowę tych sieci,

12) zasilanie obiektów budowlanych z sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami projektów zagospodarowania terenów lub działek budowlanych i uzyskiwanymi warunkami zaopatrzenia w poszczególne media, określanymi przez dostawcę w trybie wydawania pozwoleń na budowę.

§ 13.

1.Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

2. Na terenie objetym planem nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uzytkowania terenów.

ROZDZIAŁ V
USTALENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW, PRZEDSTAWIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2

§ 14.

1. Przeznaczenie terenów na różne funkcje lub różne zasady zagospodarowania.

1) UP – tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych o której mowa w § 3 pkt 6; tereny istniejących obiektów usług publicznych, oznaczone na rysunkach planu symbolem UP uzupełniono, w nawiasach, dodatkowym symbolem funkcji użytkowej tych obiektów np.: (SP) – straż pożarna;

2) M,U-1 – zabudowę mieszkaniową, o której mowa w § 3 pkt 3 oraz lokalizację usług lub innej nieuciążliwej aktywności gospodarczej, o której mowa w § 3 pkt 5, na terenach już zabudowanych lub częściowo zabudowanych;

3) M,U-2 – zabudowę mieszkaniową, o której mowa w § 3 pkt 3 oraz lokalizację usług lub innej nieuciążliwej aktywności gospodarczej, o której mowa w § 3 pkt 4, na terenach nie zabudowanych;

4) ML-1 –zabudowę letniskową na terenie już częściowo zabudowanym;

5) MR-1 – grunty rolne z zabudową zagrodową;

6) KK – grunty zalegania kopalin pospolitych przeznaczonych do wydobycia.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

1) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 16UP, obowiązują następujące ustalenia:

a) budowa obiektu straży pożarnej o parametrach wynikajacych z przepisów szczególnych w tym zakresie,

b) możliwość lokalizacji innych funkcji związanych z realizacją zadań własnych gminy,

c) kształtowanie standardu zagospodarowania terenu odpowiednio do ustaleń zawartych w § 10,

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem: 2M,U-1; 3M,U-1; 5M,U-1; 6M,U-1; 7M,U-1;7aM,U-1; 9M,U-1; 10M,U-1; 15M,U-1; 17M,U-1; obowiązują następujące ustalenia:

a) zachowanie i rewaloryzacja istniejącej zabudowy znajdującej się w odpowiednim stanie technicznym,

b) możliwość uzupełnienia lub wymiany zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z przeznaczeniem terenu, z zachowaniem warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie a także z zachowaniem warunków ustalonych poniżej,

c) gabaryty nowych obiektów muszą stanowić kontynuację istniejącej w sąsiedztwie zabudowy,

d) nowe budynki, realizowane jako uzupełnienie zabudowy, muszą być lokalizowane nie bliżej niż 16 m od linii rozgraniczającej istniejącej drogi wojewódzkiej i 6 m od pozostałych dróg,

e) w budynkach mieszkalnych dachy o nachyleniu połaci 30o do 45o,

f) usługi lub inna nieuciążliwa aktywność gospodarcza, mogą być lokalizowane w lokalu budynku mieszkalnego lub w oddzielnym budynku wolnostojącym,

g) w przypadku realizacji na działce wolnostojącego obiektu usługowego należy doprowadzić do zagospodarowania działki według ustaleń zawartych w § 10,

h) realizowane jako wolnostojące budynki usług muszą posiadać charakter identyfikatorów przestrzeni, osiągany przez zastosowanie wyróżniającej się z otoczenia architektury obiektu lub rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji bądź jej kolorystyki, zharmonizowanych jednak z otoczeniem,

i) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, plus użytkowe poddasze,

j) poziom podłogi parteru nie więcej niż 1 m od poziomu terenu,

k) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczyć 35 % powierzchni działki,

l) działki o szerokości powyżej 40 m mogą podlegać podziałowi pod warunkiem:

- możliwości uzyskania szerokości nowych działek - minimum 18 m,

- sprawdzenia możliwości spełnienia, na obydwu działkach, warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

m) możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektów w ramach ustalonego przeznaczenia terenu,

n) ochrona przed hałasem: dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo - usługowe, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt. 1f ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm) oraz w tab. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178, poz.1 841),

3) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1M,U-2; 4M,U-2; 8M,U-2; 11M,U-2; 12M,U-2; 14M,U-2;obowiązują następujące ustalenia:

a) zabudowa działek obiektami budowlanymi, może być realizowana w zakresie ustalonego przeznaczenia terenu, z zachowaniem warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie a także z zachowaniem warunków ustalonych poniżej,

b) usługi mogą być lokalizowane w lokalu budynku mieszkalnego lub w oddzielnym budynku wolnostojącym,

c) zabudowa działek budynkami, których elewacje frontowe są prostopadłe do granic podziału własności,

d) budynki wznoszone wzdłuż drogi wojewódzkiej muszą być lokalizowane nie bliżej niż 16 m, a wzdłuz innych dróg min. 6 m od linii rozgraniczającej tych dróg,

e) budynki związane z realizacją usług komercyjnych muszą posiadać charakter identyfikatorów przestrzeni, osiągany przez zastosowanie wyróżniającej się z otoczenia architektury obiektu lub rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji bądź jej kolorystyki, zharmonizowanej jednak z otoczeniem,

f) w przypadku realizacji na działce wolnostojącej obiektu usługowego należy doprowadzić do zagospodarowaniadziałki według ustaleń zawartych w § 10,

g) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, plus użytkowe poddasze,

h) poziom podłogi parteru nie więcej niż 1 m od poziomu terenu,

i) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 40 % powierzchni działki,

j) minimum 40 % powierzchni działki należy pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną,

k) w budynkach mieszkalnych dachy o nachyleniu połaci 30° do 45°,

l) działki o szerokości powyżej 40 m mogą podlegać podziałowi pod warunkiem:

- możliwości uzyskania szerokości nowych działek – minimum 20 m,

- sprawdzenia możliwości spełnienia, na obydwu działkach, warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

m) możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektów - w ramach ustalonego przeznaczenia terenu,

n) ochrona przed hałasem:

- dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1f ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz w tab. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841),

4) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 15aML-1 obowiązują następujące ustalenia:

a) istniejąca zabudowa letniskowa – do zachowania lub wymiany.

b) możliwość kontynuacji funkcji pod warunkiem realizacji obiektu o lekkiej konstrukcji po wcześniejszym sprawdzeniu możliwości posadowienia obiektu na terenie.

c) obiekty jednokondygnacjowe, niepodpiwniczone o jednorodnej architekturze.

d) powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowić min. 80% powierzchni działki.

5) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 13MR-1 obowiązują następujące ustalenia:

a) zachowanie i rewaloryzacja istniejącej zabudowy zagrodowej, w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych znajdującej się w odpowiednim stanie technicznym,

b) możliwość uzupełnienia lub wymiany zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z przeznaczeniem terenu, z zachowaniem warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie a także z zachowaniem warunków ustalonych poniżej, podwarunkiem powiększenia powierzchni istniejącego siedliska zabudowy zagrodowej (zakwalifikowanego w ewidencji gruntów i budynków – jako grunt pod zabudową, oznaczony symbolem B) nie więcej niż o 100 %,

c) nowe obiekty muszą stanowić kontynuację istniejącej w sąsiedztwie zabudowy, w zakresie gabarytów i wysokości zabudowy,

d) w budynkach mieszkalnych dachy o nachyleniu połaci 30° do 45°,

e) ochrona przed hałasem:

- dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1f ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz w tab. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841),

6) na terenach, oznaczonym na rysunku planu symbolem 18KK obowiązują następujące ustalenia:

a) ochrona zabudowy, ulic i dróg poprzez zachowanie filarów ochronnych zgodnie z przepisami szczególnymi,

b) eksploatację kopaliny zgodnie z projektem zagospodarowania złoża, planem ruchu kopalni i ustaleń koncesji na wydobycie kopalin,

c) obowiązek ogrodzenia terenów kopalni kruszywa od strony zabudowy i dróg publicznych,

d) obowiązek rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych zgodnie z kierunkiem określonym przez właściwe organa administracji,

e) dopuszcza się czasowe składowanie mas ziemnych i odpadów powstałych w wyniku eksploatacji oraz uszlachetniania kruszywa,

f) dopuszcza się lokalizację obiektów zaplecza techniczno-socjalnego na czas funkcjonowania kopalni,

g) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących urządzeń oraz linii 15 kV i niskich napięć, na warunkach określonych przez dostawcę energii,

h) przystosowanie oświetlenia zewnętrznego kopalni do wygaszania i zaciemniania.

3. Zasady ochrony dziedzicwa kuturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) we wsi Zaruzie z częścią administracyjną wsi Sosnowiec nie występują obiekty dóbr kultury współczesnej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 10 ustawy;

2) przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę należy każdorazowo sprawdzić stan środowiska kulturowego w aktualnych rejestrach, ewidencjach oraz AZP i przestrzegać przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568);

3) wszystkie osoby, które prowadząc roboty ziemne odkryją przedmiot co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem są zobowiązane do przestrzegania przepisów ustawy a w szczególności dotyczących:

a) wstrzymania wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,

b) zabezpieczenia odkrytego przedmiotu i wstrzymaniu wszelkich robót mogacych go uszkodzić lub zniszczyć,

c) niezwłocznego zawiadomienia o odkryciu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub Wójta Gminy Miastkowo.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy: w granicach zwartej zabudowy obrębu Zaruzie z częścią administracyjną wsi Sosnowiec nie wystepują uwarunkowania powodujące potrzebę ustalania ograniczeń i zakazów w użytkowaniu terenów.

5. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4:

1) ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt. 12, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolem:

a) M,U-2 – w wysokości 0 %,

b) KK – w wysokości 20 %,

2) pozostałe tereny były już przeznaczone pod zabudowę w poprzednich edycjach planu miejscowego. W związku z tym, że uchwalenie niniejszego planu nie powoduje wzrostu ich wartości - stawki procentowej nie ustala się.

ROZDZIAŁ VI
USTALENIA KOŃCOWE

§ 15.

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie w zakresie:

1) sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury oraz zasad ich finansowania (zał. Nr 3);

2) uwag do wyłożonego projektu planu w trakcie dyskusji publicznej nie było, w związku
z czym rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do planu nie podejmuje się.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ załączniki od 1 do 3 441,34 KB 126
file typ Rozstrzygnięcioe nadzorcze WP 850 KB 101

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-02-06 08:23
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-02-06 08:33
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2006-02-06 08:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 282