Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/114/2013
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 marca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2013 - 2016.
Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, nr 291, poz.1707, Nr 240, poz. 1429 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz.567 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
W Uchwale Nr XVII/101/2012 Rady Gminy Miastkowo z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2013-2016 wprowadza się następujące zmiany:
1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miastkowo wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2016 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Uchyla się załącznik Nr 2,
3) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2013-2016 przyjmują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 311,23 KB 75

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-04-03 07:39
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-04-03 07:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 194