Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/112/2013
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Drogoszewie
Na podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz, 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979) po uzyskaniu opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:
§ 1
Likwiduje się Szkołę Filialną w Drogoszewie z dniem 31 sierpnia 2013 r.
§ 2
Uczniom zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Rydzewie.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 87,86 KB 56

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-04-03 07:43
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-04-03 07:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 187