Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXVIII/147/06
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 marca 2006 r.
zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) uchwala
się co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 77.893 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 77.893 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 47.429 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 47.429 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.
6. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 340.276 zł, zgodnie z załacznikiem Nr 7.
7. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 340.276 zł stanowi:
- nadwyżka z lat ubiegłych 340.276 zł.
8. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 8.245.907 zł.
9. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 8.586.183 zł.

§ 2.

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ załączniki od 1 do 8 119,04 KB 111

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-04-03 10:20
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-04-03 10:33
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2006-04-03 10:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 222