Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIX/152/06
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2002 r. Nr 147, poz. 1213, Nr 167, poz. 1372; z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1134; z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 373, poz. 2703; z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485) uchwala się co następuje:

§ 1.

W celu ograniczenia dostępności do alkoholu ustala się na terenie gminy Miastkowo maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia:

1) poza miejscem sprzedaży – 8 punktów;

2) w miejscu sprzedaży – 4 punkty.

§ 2.

Punkt sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży powinien prowadzić działalność gastronomiczną.

§ 3.

Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, gdy punkt sprzedaży usytuowany jest w odległości mniejszej niż 100 m od szkół, oddziałów przedszkolnych, Kościoła, cmentarza, banku. Odległość tę mierzy się wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych, od drzwi wejściowych punktu sprzedaży do drzwi wejściowych obiektu chronionego.

§ 4.

Jeżeli o wolny punkt sprzedaży ubiega się więcej niż jeden przedsiębiorca, w postępowaniu o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pierwszeństwo w jego uzyskaniu ma przedsiębiorca, którego punkt sprzedaży:

1) usytuowany będzie w odległości większej od najbliższego punktu prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa);

2) posiada wyższy standard – większa powierzchnia sprzedaży.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XVI/94/04 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 października 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-05-01 08:44
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-05-01 08:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 221