Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXX/154/06
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2006 r.
zmiany Statutu Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się co następuje:

§ 1.

W Statucie Gminy Miastkowo uchwalonym uchwałą Nr IV/25/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miastkowo (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 109, poz. 2056) dodaje się:

1) w § 62 ust. 3 w brzmieniu:
„§ 62.3. Komisja Rewizyjna bada skargi przekazane przez Przewodniczącego Rady.”

2) rozdział VIII otrzymuje brzmienie: „Rozdział VIII. Skargi i wnioski

§ 79.

1. Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 900 – 1200 i w każdy czwartek w godzinach 1400- 1530.
2. Wiceprzewodniczący Rady Gminy przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 900 – 1200.
3. Informacje o przyjęciach, o których mowa w ust. 1 i 2 wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w siedzibach gminnych jednostek organizacyjnych.
4. Skargi i wnioski, do których rozpatrzenia i załatwienia właściwa jest Rada, ewidencjonuje się w centralnym rejestrze skarg i wniosków. Skargi i wnioski wraz z dokumentacją związaną z ich rozpatrzeniem i załatwieniem przechowuje się w przedmiotowych teczkach aktowych.
5. Przewodniczący Rady, po otrzymaniu skarg, przekazuje ją do zbadania Komisji Rewizyjnej i zawiadamia skarżącego oraz organ lub instytucję, która pośredniczyła w przekazaniu skargi o przybliżonym terminie jej załatwienia, jeżeli najbliższa sesja Rady planowana jest w terminie późniejszym niż termin określony w Kodeksie postepowania administracyjnego.
6. Komisja Rewizyjna bada skargę w trybie określonym w Statucie dla przeprowadzania kontroli.
7. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli mającej na celu zbadanie skargi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia Radzie na najbliższej sesji.
8. Rada, po zapoznaniu się z ustaleniami Komisji Rewizyjnej, podejmuje uchwałę o sposobie załatwienia skargi. Uchwała o odmownym załatwieniu skargi powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
9. Uchwałę, o której mowa w ust. 8, przesyła się niezwłocznie skarżącemu.
10. Wnioski, których przedmiotem są sprawy objęte zakresem działania Rady, Przewodniczący Rady przedstawia do rozpatrzenia na najbliższej sesji Radzie. W razie niemożności załatwienia wniosku w ustawowym terminie, Przewodniczący zawiadamia wnioskodawcę o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.
11. Rada załatwia wniosek bez podejmowania uchwały. Sposób załatwienia wniosku odnotowuje się w protokole z obrad sesji.
12. O sposobie załatwienia wniosku przez Radę, Przewodniczacy Rady, zawiadamia wnioskodawcę na piśmie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Rozstrzygnięcie nadzorcze WP 786 KB 124

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-07-03 09:27
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-07-03 09:36
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2006-07-03 09:27
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 250