Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XX/119/2013
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726;z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz.1530, poz. 1548) Rada Gminy po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;
4) informacją o stanie mienia komunalnego;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
- uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Wójtowi Gminy Miastkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 89,39 KB 67

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-06-28 15:34
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-06-28 15:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 192