Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XX/122/2013
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia Programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych na lata 2013-2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 17 ust 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182) uchwala się, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się Program osłonowy wsparcia rodzin wielodzietnych na lata 2013 - 2014 r, zwany dalej ,,Programem".
§ 2
Celem Programu jest osłona funkcji rodziny i kondycji finansowej rodzin wielodzietnych przed obciążeniami mogącymi wynikać z nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
§ 3
Użyte w Programie określenia oznaczają:
1) rodziny wielodzietne - rodziny zamieszkujące z trojgiem i więcej dzieci;
2) dziecko - dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko w sprawie, którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną do 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej;
3) ustawa - ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182).
§ 4
Program obejmuje wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez udzielenie pomocy finansowej przy wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 5
Udziela się pomoc finansowej w następującej wysokości:
1) 5 zł miesięcznie na trzecie dziecko zamieszkujące z rodziną na danej nieruchomości;
2) 6 zł miesięcznie na czwarte dziecko zamieszkujące z rodziną na danej nieruchomości;
3) 7 zł miesięcznie na piąte dziecko zamieszkujące z rodziną na danej nieruchomości;
4) 8 zł miesięcznie na szóste i każde następne dziecko zamieszkujące z rodziną na danej nieruchomości.
§ 6
Pomoc finansowa, o której mowa w § 5 przysługuje jeżeli na bieżąco są regulowane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 7
Przyznanie pomocy następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
§ 8
Przyznanie wsparcia następuje w drodze decyzji administracyjnej na zasadach określonych ustawą.
§ 9
Zadania wynikające z Programu wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz  
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 94,82 KB 93

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-06-28 15:36
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-06-28 15:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 250