Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXX/155/06
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2006 r.
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458; z 2006 r. Nr 63, poz. 441) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Łomży uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 158/XXXIII/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 14 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 154,83 KB 82
file typ Rozstrzygnięcie nadzorcze WP 1,05 MB 87

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-07-03 12:36
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-07-03 12:47
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2006-07-03 12:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 255