Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XX/124/2013
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo i określenia granic ich obwodów
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 130, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i poz. 979) uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo:
1) Szkoła Podstawowa w Miastkowie ul. Łomżyńska 15;
2) Szkoła Podstawowa w Rydzewie ul. Mazurska 22.
§ 2
Ustala się granice obwodów publicznych szkół podstawowych wymienionych w § 1:
1) obwód Szkoły Podstawowej w Miastkowie z oddziałem przedszkolnym obejmuje miejscowości: Miastkowo, Łuby-Kiertany, Łuby-Kurki, Korytki Leśne, Zaruzie, Gałkówka, Czartoria, Sosnowiec, Chojny-Naruszczki, Leopoldowo, Sulki, Rybaki, Tarnowo, Kraska, Podosie i Łubia;
2) obwód Szkoły Podstawowej w Rydzewie z oddziałem przedszkolnym obejmuje miejscowości: Rydzewo, Kuleszka, Kaliszki, Nowosiedliny, Drogoszewo, Osetno i Rydzewo-Gozdy.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Traci moc Uchwała Nr XV/84/04 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo i określenia granic ich obwodów.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 95,01 KB 70

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-06-28 15:36
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-06-28 15:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 199