Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XX/120/2013
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594) oraz art. 211 ust. l, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr
257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.
1707; z 2012r. poz.1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.
 
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.
 
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 16.613.155,11 zł, w tym:
- dochody bieżące – 15.207.375,11 zł,
- dochody majątkowe – 1.405.780 zł,
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 16.635.651,11 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 14.146.333,11 zł,
- wydatki majątkowe – 2.489.318zł.
 
§ 4. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku przyjmuje kształt zgodny
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała w załącznikami 1 - 4 579,6 KB 68

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-06-28 15:52
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-06-28 15:52
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-06-28 15:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 205