Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXX/156/06
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2006 r.
przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 – 2010
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493) uchwala się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do realizacji Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 – 2010, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 128,56 KB 84

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-07-03 11:56
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-07-03 12:06
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2006-07-03 11:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 222