Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXXI/158/06
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 września 2006 r.
nadania Statutu Urzędowi Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 20 ust. 2, w związku z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy uchwala

STATUT URZĘDU GMINY MIASTKOWO

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Urząd Gminy Miastkowo, zwany dalej „Urzędem”działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późń. zm.);
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późń. zm.);
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694,
z późń.zm.);
4) ustaw szczególnych;
5) Statutu Gminy Miastkowo;
6) niniejszego Statutu;
7) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo.

§ 2.

Urząd jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 3.

Urząd jest aparatem pomocniczym Wójta i realizuje zadania przypisane temu organowi.

§ 4.

Urząd swoim działaniem obejmuje teren Gminy Miastkowo.

§ 5.

Siedziba Urzędu mieści się w miejscowości Miastkowo, przy ulicy Łomżyńskiej 32.

§ 6.

Urząd posiada numer statystyczny REGON oraz Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP.

ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 7.

1 Do przedmiotu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania przez organy Gminy zadań, o ile nie zostały przekazane do prowadzenia innym gminnym jednostkom organizacyjnym.

2. Urząd realizuje zadania:

1) własne gminy, wynikające z ustaw;
2) zlecone na mocy ustaw szczególnych;
3) powierzone na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorzadowej.

§ 8.

Szczegółowy wykaz zadań wykonywanych przez Urząd zawiera Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy ustalony przez Wójta w drodze zarządzenia.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA URZĘDU

§ 9.

Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

§ 10.

Wójt kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki jego działania.

§ 11.

Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu.

§ 12.

Strukturę organizacyjną Urzędu oraz szczegółowy podział zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne Urzędu określa Regulamin Organizacyjny.

§ 13.

Status prawny pracowników Urzędu określa ustawa z dnia 22 marca 1990 r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593, z póź. zm.) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy.

§ 14.

Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników oraz organizacje i porządek w procesie pracy określa Regulamin Pracy ustalony przez Wójta w drodze zarządzenia.

ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 15.

Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

§ 16.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

§ 17.

Urząd prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 18.

Procedury ustalania i zmian planu finansowego określają odrębne przepisy.

§ 19.

Nadzór nad działalnością finansową Urzędu sprawuje Skarbnik.

§ 20.

Urząd posiada odrębny rachunek finansowy.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21.

Każda zmiana niniejszego Statutu może być wprowadzona jedynie w drodze uchwały Rady Gminy.

§ 22.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 23.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-10-03 11:13
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-10-03 11:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 263