Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXXII/160/06
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 października 2006 r.
wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miastkowo nieruchomości z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod usługi publiczne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Miastkowo działki o numerze ewidencyjnym 482/2, o powierzchni 1,1543 ha, obręb Zaruzie od Pana Janusza Prokopik zamieszkałego Ostrołęka ul.Papiernicza 5/17 w celu budowy świetlicy, za kwotę 23.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-10-26 11:42
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-10-26 11:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 230