Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXXII/162/06
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 października 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043) uchwala się co następuje:

§ 1.

W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/113/05 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznów zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo, zmienionej uchwałą Nr XXII/124/05 Rady Gminy Miastkowo z dnia 9 czerwca 2005 r. (Dz.Urz. W. P. Nr 113, poz. 1362, Nr 152,
poz. 1783) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 7. Ustala się miesięczną wysokość stypendium szkolnego wyrażoną w % w stosunku do kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w zależności od liczby punktów:
a) do 21 pkt – 80 %,
b) powyżej 21 pkt do 24 pkt – 100 %,
c) powyżej 24 pkt do 26 pkt – 150 %,
d) powyżej 26 pkt – 200 %.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-10-27 08:30
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-10-27 08:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 220