Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR I/2/06
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 listopada 2006 r.
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się, że, na Wiceprzewodniczacego Rady Gminy Miastkowo, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym, wybrany został radny Boryszewski Andrzej.

§ 2.

Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-12-01 12:45
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-12-01 12:56
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2006-12-01 12:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 249