Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR II/3/06
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 4 grudnia 2006 r.
wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pani Lidii Małgorzaty Grzejki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz § 3 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223; z 2006 r. Nr 39, poz. 272) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2006 r. Nr 39, poz. 272) uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się Wójtowi Gminy wynagrodzenie miesięczne:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.450 zł;
2) dodatek funkcyjny w kwocie 1.080 zł;
3) dodatek specjalny w kwocie 906;
4) dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-12-11 08:06
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-12-11 08:14
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 246