Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR II/5/06
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 4 grudnia 2006 r.
powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128) uchwala się co następuje:

§ 1.

Powołać Komisję Budżetową Rady Gminy oraz wybrać w skład Komisji następujących radnych:

1) Maria Jadwiga Czartoryjska;
2) Wojciech Ustaszewski;
3) Paweł Kamiński;
4) Szczepan Stefański;
5) Katarzyna Chojnowska.

§ 2.

Do zadań Komisji Budżetowej należą sprawy z zakresu:

1) projektu budżetu oraz zmian budżetowych;
2) sprawozdań oraz uchwał pociągających za sobą skutki finansowe;
3) uchwał dotyczących gospodarki mieniem komunalnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-12-07 09:44
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-12-07 09:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 230