Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXII/131/2013
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 listopada 2013 r.
uchylająca uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Miastkowo z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży
Na podstawie art.  18  ust. 1 i ust.  2  pkt 15 , w zwiazku z art.  67  ust.  2  pkt 7  ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o  samorządzie gminnym (Dz.  U.  z  2013  r. poz. 594, poz. 645) oraz §  42  Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży (Dz.  Urz.  Woj. Łomżyńskiego z  1996 r. Nr 1 poz. 7) uchwala się, co następuje:
§ 1
Uchyla się uchwałę Nr XX/125/2013 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wystąpienia Gminy Miastkowo z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 91,84 KB 71

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-11-22 12:49
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-11-22 12:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 209