Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXII/133/2013
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 ust. l, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 17 086 182,22 zł, w tym:
- dochody bieżące – 15 671 722,22 zł,
- dochody majątkowe – 1 414 460,00 zł,
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 17 108 678,22 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 14 507 360,22 zł,
- wydatki majątkowe – 2 601 318,00 zł.

§ 4. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dotacji przekazanych z budżetu gminy w 2013 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady
 
Henryk Rupacz

Załącznikipobrań
file typ Uchwała z załącznikami 659,85 KB 75

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-11-22 13:00
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-11-22 13:00
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-11-22 13:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 201