Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR II/8/06
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 4 grudnia 2006 r.
nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 11 ust. 1 i 3, w związku z art. 8 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2001 r. Nr 129, poz. 1440; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 238, poz. 2390) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się statut Bibliotece Publicznej Gminy Miastkowo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 136/XXIX/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Miastkowo (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 10, poz. 247).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 113,27 KB 75

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-12-06 10:04
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-12-06 10:11
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2006-12-06 10:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 218