Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR III/10/06
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 grudnia 2006 r.
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,43 zł od 1 m 2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,65 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł od 1 m 2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej:

a) mieszkalnych – 0,40 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 13 zł,

c) zajętych na prowadzenie działaności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,66 zł,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,75 zł,

e) pozostałych, w tym związanych na prowadzenie odpłatnej statutowej działaności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,50 zł.

3) od budowli:

a) służących zaopatrzeniu wsi w wodę – 1% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7,

b) pozostałych – 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-12-26 10:02
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-12-26 10:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 230