Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIII/134/2013
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982  roku o  wychowaniu w  trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356; z 2013 r. poz.1563 ) oraz art. 10  ust.  2  ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.  U.  z  2012 r. poz. 124) uchwala się, co następuje:
§ 1
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 189,88 KB 74

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-01-08 02:59
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-01-08 02:59
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 179