Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIII/138/2013
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) w związku z art.  17  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.  U.  z  1990  r. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253, Nr 92, poz. 541; z 1991 r. Nr 34, poz. 151; z 1992 r. Nr 6, poz. 20; z 1993 r. Nr 40, poz. 180; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z  1996 r. Nr 23, poz. 102, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; z 2004 Nr 141, poz. 1492) uchwala się, co następuje:
§ 1
. Powołuje się Komisje Inwentaryzacyjną Mienia Komunalnego do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia państwowego podlegającego komunalizacji na terenie Gminy Miastkowo w składzie:
1. Janina Cwalina - Przewodniczący
2. Teresa Brzostek - Członek
3. Agnieszka Skupska - Członek
4. Sławomir Kamienowski - Członek
5. Bogumiła Małż  - Członek
§ 2
Komisja inwentaryzacyjna powołana jest w celu sporządzenia wykazów, kart i spisów komunalizacyjnych oraz dokumentacji niezbędnej w celu komunalizacji nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miastkowo.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Tracą moc uchwały:
- Nr 6/II Rady Gminy Miastkowo z dnia 10 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,
- Nr 100/XXV/96 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 listopada 1996 r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 93,31 KB 68

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-01-08 02:59
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-01-08 02:59
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 196