Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIII/135/2013
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia sołectw
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) uchwala się, co następuje:
§ 1
W §1 uchwały Nr 26/VII Rady Gminy Miastkowo z dnia 16 listopada 1990 r. w sprawie utworzenia sołectw wprowadza się następujące zmiany:
1) skreśla się pkt 9 i pkt 15.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 87,22 KB 65

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-01-08 08:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-01-08 08:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 172