Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIII/142/2013
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211 ust. l, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy ogółem 17 126 754,22 zł, w tym:
- dochody bieżące – 15 712 294,22 zł,
- dochody majątkowe – 1 414 460,00 zł,
2) wydatki budżetu gminy ogółem 17 149 250,22 zł, w tym:
- wydatki bieżące  - 14 577 482,22 zł,
- wydatki majątkowe – 2 571 768,00 zł.
 
§ 4. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
 
Henryk Rupacz

Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 548,12 KB 70

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-01-08 09:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-01-08 09:12
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-01-08 09:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 198