Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIII/140/2013
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2014- 2021
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastkowo na lata 2014 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 -2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
 
§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVII/101/2012 Rady Gminy Miastkowo z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2013-2016 zmieniona Uchwałą Nr XIX/114/2013 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 marca 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2013-2016.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
 
Przewodniczący Rady
 
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 379,71 KB 66

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-01-08 09:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-01-08 09:26
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-01-08 09:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 180