Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR III/12/06
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 grudnia 2006 r.
określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759;z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Stawki dzienne opłaty targowej przy sprzedaży artykułów przemysłowych i pochodzenia rolniczego od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynoszą:

1) przy sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki – 3,00 zł;
2) przy sprzedaży ze stołu, straganu, łóżka polowego – 10,00 zł;
3) przy sprzedaży z przyczepy ciągnika rolniczego, wozu konnego, samochodu osobowego – 10,00 zł;
4) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego – 20,00 zł;
5) od sprzedaży towarów wyłożonych na placu za każde 5 m2 – 10,00 zł.

§ 2.

Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3.

1.Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasentami opłaty targowej sa pracownicy Urzędu Gminy Miastkowo.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr IX/48/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, zmieniona uchwałą Nr XI/61/04 Rady Gminy Miastkowo z dnia 19 lutego 2004 r. ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 136, poz. 2919;z 2004 r. Nr 22, poz.432).

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała Kolegium RIO o naruszeniu prawa 688 KB 66

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-12-22 09:30
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-12-22 09:37
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2006-12-22 09:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 263